Selecteer jouw steekmaat

Privacyverklaring | Velonity.nl

PRIVACYBELEID

U kunt uw cookie-instellingen hier op elk gewenst moment wijzigen: Open cookies


1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst staat.


Gegevensverzameling op deze website

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS OP DEZE WEBSITE?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt de contactgegevens van de beheerder in het gedeelte "Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking" van dit privacybeleid.


Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.


Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.


WAAR GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS VOOR?

Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.


WELKE RECHTEN HEBT U MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS?

U hebt het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.


U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen hebt over gegevensbescherming.


Analysetools en tools van externe leveranciers

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.


Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in het volgende privacybeleid.


2. Hosting

We hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:


Hetzner

De aanbieder is Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (hierna Hetzner genoemd).


Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Hetzner: https://www.hetzner.com/legal/privacy-policy/.


Het gebruik van Hetzner is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f GDPR. We hebben er een legitiem belang bij om onze website zo betrouwbaar mogelijk weer te geven. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.


Orderverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat het de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.


3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.


Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.


We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) onderhevig kan zijn aan kwetsbaarheden in de beveiliging. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.


Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is


DF Automotive GmbH
Marie-Curie-Ring 13
24941 Flensburg


Telefoon: +49 461 430415 50
E-Mail: service@velonity.nl


De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.


Opslagduur

Tenzij een meer specifieke bewaartermijn is gespecificeerd in dit privacybeleid, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen op grond van belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.


Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR of Art. 9 para. 2 lit. a GDPR, voor zover bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Art. 9 para. 1 GDPR. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van Art. 49 para. 1 lit. a GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van artikel 25 (1) van de GDPR. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Verder verwerken wij uw gegevens indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van Art. 6 para. 1 lit. c GDPR. Gegevensverwerking kan ook worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Informatie over de relevante rechtsgrondslagen in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.


Functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.


DF Automotive GmbH
Oliver Reipschläger
Marie-Curie-Ring 13
24941 Flensburg


Telefoon: +49 461 430415 50
E-Mail: datenschutz@df-automotive.de


Opmerking over de overdracht van gegevens naar derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming en de overdracht naar Amerikaanse bedrijven die niet DPF-gecertificeerd zijn

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming en Amerikaanse tools waarvan de providers niet gecertificeerd zijn volgens het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens naar deze landen worden overgedragen en daar worden verwerkt. We willen erop wijzen dat een gegevensbeschermingsniveau dat vergelijkbaar is met dat in de EU niet kan worden gegarandeerd in derde landen die niet beveiligd zijn volgens de gegevensbeschermingswetgeving.


We willen erop wijzen dat de VS, als veilig derde land, over het algemeen een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming heeft als de EU. Gegevensoverdracht naar de VS is daarom toegestaan als de ontvanger gecertificeerd is onder het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF) of passende aanvullende garanties heeft. Informatie over gegevensoverdracht naar derde landen, inclusief de ontvangers van de gegevens, is te vinden in dit privacybeleid.


Ontvangers van persoonlijke gegevens

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten werken we samen met verschillende externe organisaties. In sommige gevallen is het ook noodzakelijk om persoonlijke gegevens door te geven aan deze externe organisaties. We geven persoonsgegevens alleen door aan externe instanties als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract, als we hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijv. doorgeven van gegevens aan de belastingdienst), als we een gerechtvaardigd belang hebben bij de doorgifte in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f GDPR of als een andere rechtsgrondslag de doorgifte van gegevens toestaat. Bij het gebruik van verwerkers geven we de persoonsgegevens van onze klanten alleen door op basis van een geldig contract voor orderverwerking. In het geval van gezamenlijke verwerking wordt een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst gesloten.


Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.


Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 GDPR)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F GDPR, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT PRIVACYBELEID. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 1 AVG).


INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET LANGER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 2 GDPR).


Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.


Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om te voldoen aan een contract, te laten overhandigen aan u of aan een derde partij in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.


Informatie, correctie en verwijdering

Binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u verdere vragen hebt over het onderwerp persoonlijke gegevens.


Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om dit te doen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:


 • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen betwist, hebben we over het algemeen tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig was/is, kunt u verzoeken om de gegevensverwerking te beperken in plaats van te wissen.
 • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de uitoefening, verdediging of handhaving van juridische claims, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen in plaats van het wissen ervan.
 • Als je een bezwaar hebt ingediend in overeenstemming met Art. 21 (1) GDPR, moet er een afweging worden gemaakt tussen jouw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heb je het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of van een lidstaat.


SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.


Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.


Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Als er een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. rekeningnummer voor automatische incassomachtiging) na het afsluiten van een belastbaar contract, zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking.


Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) vinden uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een gecodeerde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.


Met gecodeerde communicatie kunnen de betalingsgegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.


Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van onze wettelijke meldingsplicht voor het ongevraagd toesturen van reclame en informatiemateriaal. De beheerders van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.


4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die geen schade toebrengen aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op je eindapparaat totdat je ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door je webbrowser.


Cookies kunnen van ons afkomstig zijn (first-party cookies) of van derde partijen (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie van bepaalde diensten van derde bedrijven in websites mogelijk (bijvoorbeeld cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).


Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren of voor reclamedoeleinden.


Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, tenzij een andere wettelijke basis is gespecificeerd. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming uitgevoerd (art. 6 lid 1 letter a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG); toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.


U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.


In dit privacybeleid kunt u lezen welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt.


Server logbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Deze zijn


 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die toegang krijgt
 • Tijd van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.


Deze gegevens worden verzameld op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - de serverlogbestanden moeten voor dit doel worden geregistreerd.


Contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.


Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) indien deze is aangevraagd; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.


Wij bewaren de gegevens die u op het contactformulier invult totdat u om verwijdering ervan verzoekt, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat aan uw verzoek is voldaan). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.


Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.


Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) indien deze is aangevraagd; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.


De gegevens die u ons stuurt via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.


Registratie op deze website

U kunt zich op deze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de door u ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders zullen wij uw registratie weigeren.


In het geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of technisch noodzakelijke veranderingen, gebruiken we het e-mailadres dat je tijdens de registratie hebt opgegeven om je op deze manier te informeren.


De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt voor het uitvoeren van de gebruikersrelatie die door de registratie tot stand is gekomen en, indien nodig, voor het initiëren van verdere contracten (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR).


De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons bewaard zolang u op deze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.


5. Sociale media

Instagram

Op deze website zijn functies van de Instagram-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.


Wanneer het social media-element actief is, wordt er een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw apparaat en de server van Instagram. Instagram ontvangt daardoor informatie over uw bezoek aan deze website.


Als je bent ingelogd op je Instagram-account, kun je de inhoud van deze website koppelen aan je Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik ervan door Instagram.


Als er toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. a GDPR en § 25 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, wordt de service gebruikt op basis van ons legitieme belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media.


Voor zover persoonsgegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 GDPR). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook of Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijke verplichtingen die op ons rusten, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook- en Instagram-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook of Instagram verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u uw rechten als betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.


De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://nl-nl.facebook.com/help/566994660333381.


Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.


Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active


6. Analysetools en reclame

Google Tag Manager

We gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.


Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt om de geïntegreerde tools te beheren en weer te geven. Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.


De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.


Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.


Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. De websitebeheerder ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina's, duur van het bezoek, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het betreffende eindapparaat van de websitebezoeker.


We kunnen Google Analytics ook gebruiken om onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken te registreren. Google Analytics gebruikt ook verschillende modelbenaderingen om de geregistreerde gegevensbestanden aan te vullen en maakt gebruik van technologieën voor machinaal leren voor gegevensanalyse.


Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.


Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.


De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.


Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


Browser Plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.


Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.


Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract met Google afgesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.


Google Analytics E-Commerce-Messung

Deze website maakt gebruik van de functie "e-commerce measurement" van Google Analytics. Met behulp van e-commerce measurement kan de websitebeheerder het koopgedrag van websitebezoekers analyseren om zijn online marketingcampagnes te verbeteren. Informatie zoals geplaatste bestellingen, gemiddelde bestelwaarden, verzendkosten en de tijd tussen het bekijken en het kopen van een product wordt geregistreerd. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID die is toegewezen aan de betreffende gebruiker of zijn apparaat.


Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar. De provider is Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (Website: https://www.hotjar.com).


Hotjar is een hulpmiddel voor het analyseren van je gebruikersgedrag op deze website. Met Hotjar kunnen we onder andere je muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Hotjar kan ook bepalen hoe lang u met de muisaanwijzer op een bepaalde plaats blijft. Hotjar gebruikt deze informatie om zogenaamde heat maps te maken, die kunnen worden gebruikt om te bepalen welke delen van de website favoriet zijn bij websitebezoekers.


Bovendien kunnen we bepalen hoe lang u op een pagina bent gebleven en wanneer u deze hebt verlaten. We kunnen ook bepalen op welk moment u uw invoer in een contactformulier hebt geannuleerd (zogenaamde conversietrechters).


Hotjar kan ook worden gebruikt om directe feedback van websitebezoekers te krijgen. Deze functie dient om het webaanbod van de websitebeheerder te verbeteren.


Hotjar gebruikt technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met als doel het analyseren van gebruikersgedrag (bijvoorbeeld cookies of het gebruik van apparaatfingerprinting).


Voor zover toestemming is verkregen, is het gebruik van de bovengenoemde dienst uitsluitend gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, wordt deze dienst gebruikt op basis van art. 6 par. 1 lit. f GDPR; de websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.


DEACTIVEREN VAN HOTJAR

Als je het verzamelen van gegevens door Hotjar wilt uitschakelen, klik dan op de volgende link en volg de instructies: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/


Houd er rekening mee dat Hotjar voor elke browser of eindapparaat apart moet worden gedeactiveerd.


Raadpleeg voor meer informatie over Hotjar en de verzamelde gegevens het privacybeleid van Hotjar op de volgende link: https://www.hotjar.com/privacy


Orderverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat het de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.


Microsoft Bing Ads Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Microsoft Bing Ads. Bing Ads is een online advertentieprogramma van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS.


Als onderdeel van Microsoft Bing Ads gebruiken we zogenaamde conversietracking. Wanneer je op een advertentie van Microsoft Bing klikt, wordt er een cookie ingesteld voor conversietracering. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser opslaat op de computer van de gebruiker. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Microsoft en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorverwezen.


Elke Microsoft Bing-klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet traceerbaar via de websites van Bing-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Bing-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Klanten krijgen te horen hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de Bing conversion tracking cookie eenvoudig uit te schakelen via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.


Het opslaan van "conversiecookies" is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.


Je kunt meer informatie over Microsoft Bing Ads en Bing Conversion Tracking vinden in het privacybeleid van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement


Deze analysetool wordt gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.


Matomo

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo.


Met behulp van Matomo kunnen we gegevens verzamelen en analyseren over het gebruik van onze website door websitebezoekers. Zo kunnen we onder andere achterhalen wanneer welke pagina's zijn opgevraagd en vanuit welke regio. Ook leggen we verschillende logbestanden vast (bijv. IP-adres, verwijzer, gebruikte browser en besturingssysteem) en kunnen we meten of onze websitebezoekers bepaalde acties uitvoeren (bijv. klikken, aankopen, etc.).


Deze analysetool wordt gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.


IP-ANONIMISERING

We gebruiken IP-anonimisering voor de analyse met Matomo. Dit betekent dat je IP-adres wordt ingekort voordat het wordt geanalyseerd, zodat het niet meer duidelijk aan jou kan worden toegewezen.


Hosting

We hosten Matomo uitsluitend op onze eigen servers zodat alle analysegegevens bij ons blijven en niet worden doorgegeven.


Klaviyo

Deze website maakt gebruik van Klaviyo om onze e-mailmarketing te verbeteren. Deze service wordt geleverd door het Amerikaanse bedrijf Klaviyo, 125 Summer Str., Boston, MA 02110, VS.


Klaviyo verwerkt ook sommige van uw gegevens in de VS, wat contractueel geregeld is door een Standaard Contractuele Clausule (SKC). Standaard contractuele clausules (Art. 46 (2) en (2) GDPR) zijn modelcontracten verstrekt door de EU-Commissie en worden gebruikt om ervoor te zorgen dat gegevensverwerking in derde landen voldoet aan de vereisten van de Europese normen voor gegevensbescherming.


De Gegevensverwerkingsovereenkomst kan hier worden gevonden.


U kunt hier meer te weten komen over de gegevens die door Klaviyo worden verwerkt in het privacybeleid.


Byteplant (Adress Validator)

Die Seite nutzt den Adresss Validator der Firma Byteplant, Anbieter ist Byteplant GmbH Software Solutions & Consulting, Heilsbronner Strasse 4, D-91564 Neuendettelsau.


Byteplant Adress Validator wordt gebruikt in het belang van het valideren van het factuur- en afleveradres. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.


Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Byteplant: https://www.email-validator.net/de/datenschutz-und-sicherheit.html.


Clarity

Deze website maakt gebruik van Clarity. De leverancier is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (hierna "Clarity" genoemd).


Clarity is een hulpmiddel voor het analyseren van gebruikersgedrag op deze website. Clarity registreert met name muisbewegingen en maakt een grafische weergave van naar welk deel van de website gebruikers het vaakst scrollen (heat maps). Clarity kan ook sessies opnemen, zodat we het paginagebruik in de vorm van video's kunnen bekijken. We ontvangen ook informatie over algemeen gebruikersgedrag binnen onze website.


Clarity maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met als doel het analyseren van gebruikersgedrag (bijvoorbeeld cookies of het gebruik van device fingerprinting). Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op servers van Microsoft (Microsoft Azure Cloud Service) in de Verenigde Staten.


Indien toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst uitsluitend gebruikt op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, wordt deze service gebruikt op basis van art. 6 lid 1 letter f GDPR; de websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een effectieve gebruikersanalyse.


Weitere Details zum Datenschutz von Clarity finden Sie hier: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq.


Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active


Google Ads

Der Websitebetreiber verwendet Google Ads. Google Ads ist ein Online-Werbeprogramm der Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.


Met Google Ads kunnen we advertenties weergeven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert in Google (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bijv. locatiegegevens en interesses) (doelgroepgerichtheid). Als websitebeheerder kunnen we deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige kliks.


Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.


De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.


Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


Google Ads Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.


Met Google Ads Remarketing kunnen we mensen die interactie hebben met ons online aanbod toewijzen aan specifieke doelgroepen om hen vervolgens op interesse gebaseerde reclame te tonen in het advertentienetwerk van Google (remarketing of retargeting).


Bovendien kunnen de advertentiedoelgroepen die zijn gemaakt met Google Ads Remarketing worden gekoppeld aan de apparaatoverkoepelende functies van Google. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een eindapparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een ander eindapparaat (bijvoorbeeld een tablet of pc).


Als je een Google-account hebt, kun je bezwaar maken tegen gepersonaliseerde advertenties door op de volgende link te klikken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.


Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.


Meer informatie en de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming zijn te vinden in het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.


Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.


Met behulp van Google conversion tracking kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. Zo kunnen we bijvoorbeeld analyseren op welke knoppen op onze website hoe vaak is geklikt en welke producten het vaakst zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. We komen te weten hoeveel gebruikers in totaal op onze advertenties hebben geklikt en welke acties ze hebben ondernomen. We ontvangen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google gebruikt zelf cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatiedoeleinden.


Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.


Je kunt meer informatie over Google Conversion Tracking vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.


Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


Meta Pixel (voorheen Facebook Pixel)

Deze website gebruikt de Facebook/Meta bezoekersactiepixel om conversies te meten. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.


Hierdoor kan het gedrag van websitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.


De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem; wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de Facebook Data Usage Policy (https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/). Hierdoor kan Facebook advertenties op Facebook-pagina's en buiten Facebook plaatsen. Dit gebruik van de gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als exploitant van de site.


Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.


Voor zover persoonsgegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgegeven aan Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 GDPR). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die gezamenlijk op ons rusten, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u uw rechten tegenover ons laat gelden, zijn wij verplicht om deze aan Facebook door te geven.


De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://nl-nl.facebook.com/help/566994660333381.


Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/.


Je kunt de remarketingfunctie "Custom Audiences" ook uitschakelen in de instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet je zijn aangemeld bij Facebook.


Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.


Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active


Facebook Conversion API

We hebben Facebook Conversion API geïntegreerd op deze website. De provider van deze service is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.


Facebook Conversion API stelt ons in staat om de interacties van de websitebezoeker met onze website te registreren en door te geven aan Facebook om de advertentieprestaties op Facebook te verbeteren.


In het bijzonder worden het tijdstip van de oproep, de opgeroepen website, uw IP-adres en uw gebruikersagent en andere specifieke gegevens (bijv. gekochte producten, waarde van het winkelmandje en valuta) geregistreerd. Een volledig overzicht van de gegevens die kunnen worden verzameld, vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters.


Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.


Voor zover persoonsgegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgegeven aan Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 GDPR). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die gezamenlijk op ons rusten, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u uw rechten tegenover ons laat gelden, zijn wij verplicht om deze aan Facebook door te geven.


De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.


Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/.


Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active


Orderverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat het de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.


Outbrain

We hebben Outbrain in deze website geïntegreerd. De provider is Outbrain Inc, 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA (hierna "Outbrain").


Wanneer je een website bezoekt waarop Outbrain is geïntegreerd, creëert Outbrain een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel (user ID) waarin de inhoud die je hebt bekeken of gelezen wordt opgeslagen. Vervolgens kan je verdere op interesses gebaseerde inhoud worden aanbevolen of advertenties worden getoond op onze website of op andere websites waarop Outbrain is geïntegreerd. Voor dit doel worden je apparaattype, IP-adres, browsertype, bezochte websites en gelezen artikelen, tijdstip van toegang en apparaat-ID opgeslagen en samengevat in je gebruikers-ID.


We gebruiken ook de Outbrain pixel. Wanneer je onze website bezoekt, kunnen we deze pixel gebruiken om te bepalen of je al een Outbrain-gebruikers-ID hebt. Hierdoor kunnen adverteerders van het Outbrain advertentienetwerk de effectiviteit van hun campagnes meten.


Indien toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst uitsluitend gebruikt op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, wordt deze dienst gebruikt op basis van art. 6 lid 1 letter f GDPR; de websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.


Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Outbrain: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy.


U vindt ook een lijst van alle cookies die Outbrain gebruikt onder de volgende link: https://www.outbrain.com/privacy/cookies/.


Als je je interesseprofiel op Outbrain wilt bekijken of aanpassen, klik dan op de volgende link: https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.


ORDERVERWERKING

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat het de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.


TikTok Pixel

We gebruiken de TikTok Pixel op onze website - een TikTok advertentietool van de twee providers


 • TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland, und
 • TikTok Information Technologies UK Limited, WeWork, 125 Kingsway, London, WC2B 6NH, United Kingdom (Beide infolge als "TikTok" bezeichnet)

Hierdoor kan het gedrag van websitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door op een TikTok-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van TikTok-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.


 


De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als beheerder van deze website; we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door TikTok opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en TikTok de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van TikTok ( https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=nl-NL ). Hierdoor kan TikTok advertenties plaatsen op TikTok-pagina's en buiten TikTok. Dit gebruik van de gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als sitebeheerder.


 


Het gebruik van TikTok-pixels is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media.


 


U kunt ook voorkomen dat TikTok uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Onze cookie-opties worden hier weergegeven. De TikTok-pixel is opgenomen in de marketingcookies:Open cookie-opties..


Pinterest-Tag

We hebben Pinterest-tags geïntegreerd op deze website. De aanbieder is Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.


Pinterest Tag wordt gebruikt om bepaalde acties vast te leggen die u op onze website uitvoert. De gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt om u op interesses gebaseerde reclame te tonen op onze website of op een andere pagina van het Pinterest Tag reclamenetwerk.


Hiervoor registreert de Pinterest tag onder andere een tag ID, je locatie en de referrer URL. Bovendien kunnen campagnespecifieke gegevens zoals orderwaarde, orderaantal, ordernummer, categorie van gekochte items en videoweergaven worden vastgelegd.


Pinterest Tag maakt gebruik van technologieën die pagina-overschrijdende herkenning van de gebruiker mogelijk maken om gebruikersgedrag te analyseren (bijvoorbeeld cookies of apparaatfingerprinting).


Indien toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst uitsluitend gebruikt op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, wordt deze service gebruikt op basis van art. 6 par. 1 lit. f GDPR; de websitebeheerder heeft een legitiem belang bij zo effectief mogelijke marketingmaatregelen.


Pinterest is een wereldwijd bedrijf, wat betekent dat gegevens ook kunnen worden overgedragen naar de VS. Volgens Pinterest is deze gegevensoverdracht gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Je vindt de details hier: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy.


Meer informatie over Pinterest Tag vind je hier: https://help.pinterest.com/de/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag.


7. Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld, of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.


De gegevens die zijn ingevoerd in het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de "unsubscribe" link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.


De gegevens die u ons verstrekt om u aan te melden voor de nieuwsbrief worden door ons of de nieuwsbriefdienstverlener opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel niet langer van toepassing is. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen uit onze distributielijst voor nieuwsbrieven te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons legitieme belang in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.


Gegevens die door ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden blijven hierdoor onaangetast.


Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de aanbieder van de nieuwsbriefdienst worden opgeslagen in een zwarte lijst als dit nodig is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f GDPR). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons legitieme belang.


8. Plugins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Op deze website staan video's van de YouTube-website. De beheerder van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.


We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De overdracht van gegevens naar YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube maakt bijvoorbeeld een verbinding met het DoubleClick-netwerk van Google, ongeacht of je een video bekijkt.


Zodra je een YouTube-video start op deze website, wordt er een verbinding gemaakt met de YouTube-servers. Hierdoor weet de YouTube-server welke van onze pagina's je hebt bezocht. Als je bent ingelogd in je YouTube-account, geef je YouTube de mogelijkheid om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account.


Bovendien kan YouTube verschillende cookies opslaan op je eindapparaat nadat je een video hebt gestart of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. vingerafdrukken van apparaten). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken bij te houden, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.


Na het starten van een YouTube-video kunnen verdere gegevensverwerkingen worden uitgevoerd waarop wij geen invloed hebben.


Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.


Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube is te vinden in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.


Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


Google Fonts (lokale hosting)

Deze site maakt gebruik van zogenaamde Google Fonts, die worden geleverd door Google, voor de gestandaardiseerde weergave van lettertypen. De Google-lettertypen worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van Google.


Meer informatie over Google Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.


Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA" genoemd) op deze website. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.


Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of gegevens op deze website (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn ingevoerd. Voor dit doel analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website binnenkomt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.


De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.


De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6 lid 1 letter f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn website tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en SPAM. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaatfingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.


Raadpleeg voor meer informatie over Google reCAPTCHA het Privacybeleid van Google en de Gebruiksvoorwaarden van Google op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=nl en https://policies.google.com/terms?hl=nl.


Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


Sentry

We hebben Sentry in deze website geïntegreerd. De provider is Functional Software Inc, 45 Fremont Street, 8th Floor, San Francisco, California 94105, USA (hierna Sentry genoemd).


Sentry is een open source foutopsporingsservice waarmee we fouten en crashes in webgebaseerde software overal in realtime kunnen controleren en herstellen. Hiervoor verwerken we de volgende gegevens:


 • IP-adres
 • Browsergegevens

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops keurmerk en eventueel verzamelde beoordelingen weer te geven en om kopers na een bestelling Trusted Shops producten aan te bieden.


Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging prevaleren, bij de optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.


Wanneer u de Trustbadge bezoekt, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider bevat (toegangsgegevens) en de toegang documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en worden automatisch overschreven ten laatste zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site.


Verdere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven, wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven, wanneer u na het afronden van een bestelling besluit gebruik te maken van de producten van Trusted Shops of wanneer u zich al hebt aangemeld voor het gebruik ervan. In dat geval is de tussen u en Trusted Shops gesloten overeenkomst van toepassing.


We hosten Sentry lokaal op onze servers zodat de gegevens door ons worden verwerkt.


Sentry wordt gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het foutloos functioneren van de eigen website.


Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. voor device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.


Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de provider op https://sentry.io/privacy/.


De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://sentry.io/legal/dpa/5.0.0/#cross-border-transfer-mechanisms und https://sentry.io/legal/dpa/5.0.0/#third-party.


Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link:https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000YdenAAC&status=Active


Userlike

Wij gebruiken Userlike (hierna "Userlike" genoemd) voor het verwerken van gebruikersvragen via onze supportkanalen of via live chatsystemen. De provider is Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44 - 46, 50670 Keulen.


Berichten die u naar ons stuurt kunnen worden opgeslagen in het Userlike ticketsysteem of worden beantwoord door onze medewerkers in live chat. Wanneer u met ons communiceert via Userlike, slaan wij en Userlike onder andere uw naam en e-mailadres, indien u die heeft opgegeven, en uw chatgeschiedenis op. De browser die u gebruikt, uw besturingssysteem, uw IP-adres en uw locatie worden ook geregistreerd. Deze gegevens worden samengevat in een profiel.


De naar ons verzonden berichten blijven bij ons totdat u ons vraagt om ze te verwijderen of totdat het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw aanvraag is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.


Het gebruik van Userlike is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f GDPR. Wij hebben er een legitiem belang bij om uw aanvragen zo snel, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te verwerken. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.


Userlike is gevestigd in de Europese Unie, maar maakt gebruik van de servers van Amazon Web Services, zodat uw gegevens ook kunnen worden overgebracht naar de VS.


Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Userlike: https://www.userlike.com/nl/data-privacy en https://www.userlike.com/nl/blog/live-chat-software-datenschutz-dsgvo.


9. eCommerce en betalingsproviders

Verwerking van klant- en contractgegevens

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens om onze contractuele relaties op te zetten, de inhoud ervan te organiseren en te wijzigen. We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de service te gebruiken of om de gebruiker te factureren. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. b GDPR.


De verzamelde klantgegevens worden gewist na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie en het verstrijken van eventuele bestaande wettelijke bewaartermijnen. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.


Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor online winkels, detailhandelaars en verzending van goederen

Als u goederen bij ons bestelt, geven we uw persoonlijke gegevens door aan het transportbedrijf dat belast is met de levering en aan de betalingsdienstaanbieder die de opdracht heeft gekregen om de betaling te verwerken. Alleen de gegevens die de betreffende dienstverlener nodig heeft om zijn taak uit te voeren, worden doorgegeven. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Als je toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR, geven we je e-mailadres door aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering, zodat zij je per e-mail kunnen informeren over de verzendstatus van je bestelling; je kunt je toestemming op elk gewenst moment intrekken.


Betalingsdiensten

We integreren betaaldiensten van externe bedrijven op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) verwerkt door de betalingsdienstaanbieder ten behoeve van de betalingsverwerking. Op deze transacties zijn de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders van toepassing. De betalingsdienstaanbieders worden gebruikt op basis van art. 6 par. 1 lit. b GDPR (contractverwerking) en in het belang van een soepel, gemakkelijk en veilig betalingsproces (art. 6 par. 1 lit. f GDPR). Voor zover uw toestemming wordt gevraagd voor bepaalde handelingen, is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR de wettelijke basis voor gegevensverwerking; toestemming kan op elk moment voor de toekomst worden ingetrokken.


We gebruiken de volgende betalingsdiensten / betalingsdienstaanbieders op deze website:


PayPal

De aanbieder van deze betaalservice is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna te noemen "PayPal").


De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.


Meer informatie vindt u in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full.


Apple Pay

De aanbieder van de betalingsdienst is Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, Verenigde Staten. Je kunt het privacybeleid van Apple vinden op: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.


Klarna

De aanbieder is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna te noemen "Klarna"). Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden (bijvoorbeeld aankoop op afbetaling). Als u ervoor kiest om met Klarna te betalen (Klarna kassa-oplossing), verzamelt Klarna verschillende persoonlijke gegevens van u. Klarna gebruikt cookies om het gebruik van de Klarna kassa-oplossing te optimaliseren. Meer informatie over het gebruik van Klarna-cookies vindt u op de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.


Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Klarna op de volgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.


iDEAL

Voor de afhandeling van de betaling via iDEAL werken wij samen met de dienstverlener Currence iDEAL BV, Postbus 83073, 1080 AB Amsterdam, Nederland. Informatie en gegevens uit uw bestelproces worden uitsluitend aan iDEAL doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b GDPR. Meer informatie over gegevensbescherming bij iDEAL vindt u op: https://www.ideal.nl/en/disclaimer-privacy-statement/.


Amazon Pay

De aanbieder van deze betalingsservice is Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.


Details over hoe er met jouw gegevens wordt omgegaan kun je vinden in het privacybeleid van Amazon Pay op de volgende link: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.


Mollie

De aanbieder van deze betaalservice is Mollie B.V., Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam, Nederland (hierna te noemen "Mollie"). Met behulp van Mollie kunnen we verschillende betaalmethoden integreren op onze website. Details zijn te vinden in het privacybeleid van Mollie: https://www.mollie.com/de/privacy.


Mastercard

De aanbieder van deze betalingsdienst is Mastercard Europe SA, Tervurensesteenweg 198A, B-1410 Waterloo, België (hierna "Mastercard" genoemd).


Mastercard kan gegevens overdragen aan het moederbedrijf in de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Binding Corporate Rules van Mastercard. Meer informatie vindt u hier: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html und https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.


VISA

De verstrekker van deze betalingsdienst is Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Verenigd Koninkrijk (hierna "VISA" genoemd).


Het Verenigd Koninkrijk wordt beschouwd als een veilig derde land onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk een niveau van gegevensbescherming heeft dat overeenkomt met het niveau van gegevensbescherming in de Europese Unie.


VISA kan gegevens overdragen aan het moederbedrijf in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.


Meer informatie vindt u in het privacybeleid van VISA: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.


EPS

Wij bieden betaling via EPS (Electronic Payment System) aan op onze website. De aanbieder van deze betalingsdienst is PSA Payment Services Austria GmbH, Handelskai 92, Gate 2, 1200 Wenen (hierna "EPS" genoemd).EPS is een online betalingssysteem gevestigd in Oostenrijk. Het treedt op als een aanbieder van online betaaldiensten en maakt het mogelijk om producten en diensten op het internet zonder contant geld te betalen.


Als u tijdens het bestelproces EPS als betaalmethode kiest, worden uw contactgegevens doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder EPS. Als betalingsverwerker kan EPS ook persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners, onderaannemers of andere gelieerde bedrijven. Voorwaarde hiervoor is dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan de contractuele verplichtingen die voortvloeien uit uw bestelling of dat de persoonsgegevens namens ons moeten worden verwerkt.


De gegevensbeschermingsbeginselen van EPS voor de verwerking van uw gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie die wordt weergegeven tijdens het betalingsproces bij EPS. Zodra de transactie is voltooid, wordt u doorgestuurd naar onze website. Zodra de overschrijving is uitgevoerd, informeren wij u alleen of de betaling is geslaagd.


10. Audio- en videoconferenties

GEGEVENSVERWERKING

We gebruiken onder andere online vergaderhulpmiddelen om met onze klanten te communiceren. De afzonderlijke tools die we gebruiken, staan hieronder vermeld. Als u met ons communiceert door middel van video- of audioconferentie via het internet, worden uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt door ons en de aanbieder van het desbetreffende conferentieprogramma.


De conferentietools verzamelen alle gegevens die u verstrekt/invoert om de tools te gebruiken (e-mailadres en/of telefoonnummer). De conferentietools verwerken ook de duur van de conferentie, het begin en einde (tijd) van deelname aan de conferentie, het aantal deelnemers en andere "contextuele informatie" in verband met het communicatieproces (metadata).


Bovendien verwerkt de aanbieder van de tool alle technische gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van online communicatie. Hieronder vallen met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaattype, type en versie van het besturingssysteem, clientversie, cameratype, microfoon of luidspreker en het type verbinding.


Als inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of op een andere manier wordt verstrekt binnen de tool, wordt deze ook opgeslagen op de servers van de aanbieder van de tool. Dergelijke inhoud omvat met name cloudopnames, chat-/onmiddellijke berichten, voicemails, geüploade foto's en video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die wordt gedeeld tijdens het gebruik van de service.


Houd er rekening mee dat we geen volledige controle hebben over de gegevensverwerking van de gebruikte tools. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder. Meer informatie over gegevensverwerking door de conferentietools is te vinden in de verklaringen over gegevensbescherming van de gebruikte tools, die we onder deze tekst hebben opgesomd.


DOEL EN RECHTSGRONDSLAG

De conferentietools worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractuele partners of om bepaalde diensten aan onze klanten aan te bieden (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR). Bovendien dient het gebruik van de tools de algemene vereenvoudiging en versnelling van de communicatie met ons of ons bedrijf (legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Als toestemming is gevraagd, worden de tools in kwestie gebruikt op basis van deze toestemming; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken met effect voor de toekomst.


OPSLAGPERIODE

De gegevens die rechtstreeks door ons worden verzameld via de video- en vergadertools worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.


Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens, die door de beheerders van de conferentieprogramma's voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de beheerders van de conferentieprogramma's.


GEBRUIKTE CONFERENTIEHULPMIDDELEN

We gebruiken de volgende conferentiehulpmiddelen:


Microsoft Teams

We gebruiken Microsoft Teams. De provider is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland. Meer informatie over gegevensverwerking is te vinden in het privacybeleid van Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.


Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active


ORDERVERWERKING

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat het de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.


 


icon-cookie-tire-bitten Wij gebruiken cookies
Wij gebruiken op onze website cookies. Sommige van die cookies zijn essentieel, terwijl andere ons helpen de website en de customer experience te verbeteren. Klik op 'Alles aanvaarden' om ons toestemming te geven om met behulp van cookies en andere technologieën jouw gegevens te verwerken. Meer daarover lees je in onze Privacyverklaring.
checkbox-essenziell Essentieel
checkbox-marketing Marketing
checkbox-statistiken Statistieken
checkbox-externe-medien Externe media